Luật doanh nghiệp số 37/2013/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nám thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2013 sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp số 37/2013/QH13 của Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2013