Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 của Quộc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2013

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 của Quộc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2013