Luật doanh nghiệp số 06/VBHN-VPQH của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/07/2013

 Văn bản hợp nhất Luật doanh nghiệp số 06/VBHN-VPQH của văn phòng Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 07 năm 2013