Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2012 của Bộ Công thương quy định chi tiết trình tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2012 của Bộ Công thương quy định chi tiết trình tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam