Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp); quy định về nhóm công ty.