Nghị định số 111/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ-công ty con hoạt động theo Luật doanh nghiệp

Nghị định số 111/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ-công ty con hoạt động theo Luật doanh nghiệp