Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ văn hóa, thể thao và du lịch